زیست شناسی و ازمایش1(اتین انصاری)

تفاوت پریکاریوتی ها و یوکاریوتی ها

در يوكاريوتها DNA همانندسازي

پروكاريوتها و يوكاريوتها اصول مشابهي دارد و اختلاف آنها ناشي از اندازه بزرگتر DNA همانندسازي

يوكاريوتها و بسته بندي آنها به صورت واحدهاي تكرارشونده به نام نوكلئوزوم و تشكيل كروموزوم است . در DNA

يوكاريوتها و پروكاريوتها اشاره مي شود. DNA زير به تعدادي از تفاوتها و تشابه هاي همانندسازي

به طور پيوسته و سنتز رشته تأخير (Leading) ١- در يوكاريوتها نيز مشابه پروكاريوتها سنتز رشته راهنما

به طور گسسته و با تشكيل قطعات اوكازاكي صورت مي گيرد. (Lagging) يا چندپاره

٢- قطعات اوكازاكي سنتز شده در يوكاريوتها كوتاهتر است و از حدود ١٠٠ تا ٢٠٠ و اغلب ٣٥ نوكلئوتيد

تشكيل شده است، در صورتي كه قطعات اوكازاكي پروكاريوتها از حدود ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ نوكلئوتيد تشكيل

شده است.

٣- سرعت همانندسازي و سرعت حركت چنگال همانندسازي در يوكاريوتها ١٠ بار كمتر از پروكاريوتها است

و دليل اصلي آن وجود پروتئينهاي هيستوني، تشكيل نوكلئوزوم و باز و بسته شدن آن در طول

پروكاريوتها در هر ثانيه حدود ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ نوكلئوتيد را III پلي مراز DNA همانندسازي است . آنزيم

به رشته در حال رشد اضافه مي كند در صورتي كه در يوكاريوتها ١٠٠ تا ١٥٠ نوكلئوتيد در هر ثانيه

اضافه مي شود ولي در هر دو با توجه به طول قطعات اوكازاكي، در هر ثانيه يك قطعه اوكازاكي ساخته

مي شود.

است از نظر عمل شبيه پرايماز پروكاريوتها α پل يمراز DNA ٤- در يوكاريو تها آنزيم پرايماز كه جزئي از

است ولي از نظر ساخته شدن و نوع اسيد آمينه متفاوت هستند.

آغازگر، پرشدن فضاي RNA آغازگر، سنتز قطعات اوكازاكي، هيدروليز RNA ٥- پديده هايي مانند سنتز

خالي بين قطعات اوكازاكي و اتصال آنها به يكديگر در يوكاريوتها و پروكاريوتها مشابه است . اما آنزيمهاي

مختلف دخيل در اين اعمال در يوكاريوتها به طور كامل شناسايي نشده است.

S در جايگاه مبدأ همانندسازي پروكاريوتها مهم است و آدنين آن مي تواند گروه متيل را از GATC ٦- توالي

– آد نوزيل متيونين توسط آنزيم متيلاز دريافت كند ولي در يوكاريوتها سيتوزين گروه متيل را دريافت

مي كند و ٥- متيل سيتوزين ايجاد مي شود.

٧- در پروكاريوتها عمل همانندسازي از يك مبدأ همانندسازي شروع مي شود و به صورت دو سويه ادامه پيدا

كرده، در يك نقطه پايان م ي پذيرد و داراي يك رپليكون است. در يوكاريوتها چندين رپليكون و چندين

مبدأ همانندسازي وجود دارد و در هر رپليكون يا واحد همانندسازي ، از يك نقطه شروع و به صورت

دوسويه ادامه پيدا مي كند و در يك نقطه پايان مي پذيرد.

٨- آنزيمهاي شركت كننده در همانندسازي يوكاريوتها و پروكاريوتها با يكديگر تفاوت دارن د . در پروكاريوتها

پل ي مراز DNA . آنزيم اصلي و مركزي است كه عمل پلي مريزاسيون را به عهده دار د III پلي مراز DNA

آغازگر، ترميم و پر RNA در برداشت نوكلئوتيدهاي I پل ي مراز DNA نقش شناخته شده اي ندارد و II

كردن فضاي خالي بين قطعات اوكازاكي و همانندسازي پلاسميد نقش دارد. در يوكاريوتها چندين نوع

پل يمراز وجود دارد كه در قسمت بعد به آن اشاره مي شود. DNA

پل ي مراز پروكاريوتها خاصيت نوكلئازي دارند در صورتي كه بعضي از آنزيمهاي DNA ٩- بعضي از آنزيمهاي

ε ,δ پلي مراز DNA . پل ي مراز جدا شده از يوكاريوتها خاصيت نوكلئازي ندارند DNA

خاصيت

اگزونوكلئازي دارد.

١٠ - دقت همانندسازي در يوكاريوتها بسيار بالاتر از پروكاريوتهاست . ميزان خطا در همانندسازي پروكاريوتها

10 نوكلئوتيد است . ميزان خطاي آنزيم − 10 تا 11 − حدود 10 7 نوكلئوتيد و در يوكاريوتها حدود 9

10−5 10− پروكاريوتها و حدود 3 III پل يمراز DNA يوكاريوتها مشابه آنزيم α پلي مراز DNA

−3

تا

است. ميزان دقت سيستم تصحيح اشتباه با خاصيت نوكلئازي در يوكاريوتها 10 6 و در پر وكاريوتها

10 نوكلئوتيد است.

5 جفت × حلقوي با 106 DNA پروكاريوتها و يوكاريوتها اين است كه در پروكاريوتها DNA ١١ - يك تفاوت

خطي است و در انتهاي آن تلومر قرار دارد كه غني از گوانين DNA باز است در صورتي كه در يوكاريوتها

را تشكيل م يدهد. همانندسازي آن به وسيله آنزيم I – DNA يا G – DNA يا سيتوزين است كه

تلومراز كه ساختار پيچيده و بزرگ ريبونوكلئوپروتئيني دارد، كاتاليز م يشود و براي عمل نياز به آغازگر

دارد. تلومرها مانع از اتصال كروموزومها به يكديگر م يشوند. GGTT

سلولهاي يوكاريوت در اطراف پروتئينهاي هيستوين پيچيده و نوكلئوزومها را تشكيل مي دهند. باز DNA -١٢

و بسته شدن نوكلئوزومها در طول همانندسازي مهم است و به عنوان يك عامل محدودكننده همانندسازي

به شمار مي رود. اولين نوكلئوزوم باز شده زماني كه همانندسازي را انجام داد بسته مي شود و به نوكلئوزوم

بعدي دستور باز شدن براي همانندسازي را مي دهد. به اين ترتيب بين همانندسازي نوكلئوزومها ارتباط

خاصي وجود دارد.

در زمان همانندسازي ابتدا فيبرهاي ٦٠ نانومتري به فيبرهاي ٣٠ نانومتري، سپس به فيبرهاي ١٠ نانومتري

از يكديگر جدا DNA و بعد به فرمهاي ٢ نانومتري ما رپيچ دورشته اي واتسون – كريك تبديل شده و دو رشته

مي شود تا عمل همانندسازي صورت گيرد.

سلولهاي پروكاريوت در اطراف پروتئينهاي شبه هيستوني و ١٧ تا ٢٠ نوع پروتئين ديگر قرار دارند. DNA

١٣ - سرعت همانندسازي در يوكاريوتها ١٠ بار كمتر از سرعت همانندسازي در پروكاريوتها است و اين ناشي از

پل يمراز، بزرگ بودن ژنوم، تعداد نوكلئوزومها و باز و بسته شدن نوكلئوزومها و DNA سرعت آهسته آنزيم

در يوكاريوتها مانند پروكاريوتها در كمتر از يك ساعت DNA وجود كروموزومها است ولي همانندسازي

انجام مي شود. علت آن اين است كه كاهش سرعت همانندسازي با افزايش تعداد واحدهاي سهمانندسازي

يا رپليكونها و مبدا همانندسازي جبران مي شود.

كه بخشي از S و سنتز پروتئينهاي هيستوني در مرحله سنتز يا DNA ١٤ - در يوكاريوتها همانندسازي

و مرحله سنتز (D) اينترفاز است صورت م ي گيرد. در پروكاريوتها كه چرخه سلولي به دو مرحله تقسيم

انجام م يگيرد. S تقسيم م يشود، همانندسازي در مرحله (S)

١٥ - در يوكاريوتها هيستونهاي تازه سنتز شده يا جديد با زنجيره تأخير يا چند پاره همراه مي گردند: به عبارت

ديگر زنجير تأخير به دور هيستونهاي جديد مي پيچد و هيستونهاي قديمي با رشته راهنما باقي مي مانند.

به روش نيمه حفاظتي است، در صورتي كه دو تا شدن هيستونها به روش حفاظتي DNA همانندسازي

است. البته نظريه هاي ديگري نيز در اين مورد وجود دارد.__

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:32  توسط اتین انصاری  |